Privacy Verklaring

Organisatie en dienstverlening

Mevr. A.G.E.B Lammertink is gevestigd aan de Laurens Costerstraat 21 A, 3112 DL te Schiedam en is samen met de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna zowel individueel als gezamenlijk te noemen: Angélique Lammertink), die onder de naam Angie’s Wellness actief is, verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de toepasselijke wetgeving).

Angie’s Wellness is een onderneming die is gespecialiseerd in diverse massagetechnieken voor zowel particulieren als bedrijven waarbij primair gericht wordt op ontspanning en het verminderen van pijnklachten.

Verantwoording

Deze Privacy Verklaring is een beschrijving van hoe Angélique Lammertink met privacy omgaat en aan de privacywetgeving voldoet. Aan de hand van de systematiek van de toepasselijke wetgeving wordt ingegaan op alle privacy rechtelijke aspecten van de activiteiten van Angélique Lammertink.

Wetgeving

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Deze Privacy Verklaring is zoveel mogelijk afgestemd op de op 25 mei 2018 in werking tredende Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG). Als de nationale wetgever of de toezichthouder(s) voor de inwerkingtreding van de AVG nadere uitleg geven aan de bepalingen van de AVG zal Angélique Lammertink deze Privacy Verklaring daaraan voor zover nodig telkens aanpassen.

Dit Privacy Verklaring is mede bedoeld om te voldoen aan de verantwoordings- en registratieplicht zoals die is opgenomen in de artikelen 5 en 30 van de AVG.

Verwerking

Angélique Lammertink verwerkt uw gegevens vanaf het moment dat je je gegevens invult of achterlaat op onze website, je je fysiek of digitaal inschrijft, dan wel op enig andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Angélique Lammertink verwerkt tevens gegevens van jou indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou kunnen zijn in de dienstverlening van Angélique Lammertink. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en overeenkomstig hetgeen is bepaald in dit Privacy Verklaring. Heb je geen interesse in de dienstverlening van Angélique Lammertink dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om je wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Angélique Lammertink verwerkt niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is (dataminimalisatie).

Angélique Lammertink sluit met haar klanten geheimhoudingsovereenkomsten en overeenkomsten ter waarborging van je privacy. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan partners en leveranciers, heeft Angélique Lammertink met hen verwerkersovereenkomsten gesloten.

Angélique Lammertink heeft een verwerkingsregister met een beschrijving van al haar werkzaamheden met betrekking tot het verwerken van persoons data, welke opgevraagd kan worden voor verdere inzage.

Privacy by Design & Privacy by Default

Angélique Lammertink past Privacy by Default & Privacy by Design als volgt toe tijdens de ontwikkeling van haar coaching processen:

 • In de specificatiefase wordt benoemd of en in welke mate persoonsgegevens dienen te worden verwerkt in het nieuwe coaching proces;
 • Vervolgens wordt beschreven welke privacy verhogende maatregelen kunnen en dienen te worden genomen bij de ontwikkeling van het nieuwe coaching proces;
 • Daarbij wordt dataminimalisatie toegepast, waardoor uitsluitend de noodzakelijke persoonsgegevens zullen worden verwerkt;
 • De privacy verhogende maatregelen en dataminimalisatie zijn tevens onderdeel van de test en acceptatie van het nieuwe coaching proces.

Categorieën van persoonsgegevens

Angélique Lammertink verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt. Meer specifiek gaat het om de navolgende categorieën van persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Informatie over medische achtergrond, medicatie;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van het coaching proces.

Op het moment van het coaching proces door ofwel via Angélique Lammertink, dan wel de noodzakelijke periode daarna:

 • BSN-nummer, kopie ID bewijs;
 • Betaalgegevens;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan het coaching proces.

Ten behoeve van het onderhouden van zakelijke relaties (klanten en leveranciers):

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Functies van contactpersonen;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan het onderhouden van zakelijke relaties.

Loggen van websitebezoekers;

 • IP-adres en inloggegevens.

Angélique Lammertink legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast voor zover dat noodzakelijk is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Doelen

Angélique Lammertink verwerkt je gegevens voor de uitvoering van de dienstverlening. Specifiek worden je persoonsgegevens verwerkt om de navolgende doeleinden:

 • Het doen van aanbiedingen en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, zodat deze beter afstemmen op de wensen en kwaliteiten;
 • Het doen van benaderingen voor commerciële aanbiedingen die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien en voor zover je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
 • Het kunnen vastleggen van opdrachten bij klanten in overeenkomsten met klanten en deze overeenkomsten met klanten te kunnen onderhouden en nakomen;
 • Het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid;
 • Het behalen van kwaliteitsdoeleinden, zoals certificering;
 • Het naleven van verplichtingen vanuit wet- en regelgeving.

Grondslagen

Angélique Lammertink verwerkt je gegevens op basis van de navolgende grondslagen: Grondslagen

 • Toestemming (bij inschrijving);
 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang (ten behoeve van het onderhouden van zakelijke relaties en loggen van websitebezoekers).

Bewaartermijnen

De bewaartermijnen die Angélique Lammertink hanteert, zijn afhankelijk van het noodzakelijkheidscriterium vanuit de AVG in combinatie met de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, met in acht name van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Je persoonsgegevens bij aanmelding zijn voor Angélique Lammertink beschikbaar tot uiterlijk één jaar na einde van inschrijving en daartoe toestemming heeft gegeven. Zonder jou toestemming worden je persoonsgegevens maximaal bewaard tot 4 weken na inschrijving.

Klanten

Indien je niet meer begeleid wilt worden, kan je je zelf uitschrijven via de Angélique Lammertink website. Je persoonsgegevens daaropvolgend worden nog 24 maanden bewaard in een afgeschermde omgeving in verband met claimrisico’s. In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor Angélique Lammertink, onder strikte voorwaarden en overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden je gegevens definitief verwijderd.

Zakelijke relaties

Angélique Lammertink verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zij zaken doet voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, een zakelijke relatie te onderhouden, dan wel een overeenkomst te sluiten en onderhouden. Persoonsgegevens van zakelijke relaties worden bewaard voor zolang dit noodzakelijk is ten behoeve van het onderhouden daarvan.

Websitebezoekers

Je persoonsgegevens die zijn verkregen vanuit logfiles en internetmonitoring worden maximaal bewaard tot 6 maanden na het verkrijgen daarvan.

Rechten van de betrokkenen

Als betrokkenen heb je meerdere rechten, waaronder: informatierecht, inzagerecht, aanvulling- en rectificatierecht, recht op vergetelheid, recht op beperking van de verwerking, bezwaarrecht en recht op dataportabiliteit.

Wil je van een van deze rechten gebruikmaken? Neem dan contact op met Angélique Lammertink. De contactgegevens van het Angélique Lammertink onderaan deze Privacy Verklaring.

Ontvangers

Angélique Lammertink kan je persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers, overige zakelijke relaties en overheidsinstanties. De verstrekking van jouw persoonsgegevens geschiedt op basis van toestemming (bij inschrijving), uitvoering van de overeenkomst/wettelijke verplichting (op het moment van tewerkstelling bij of via Angélique Lammertink, dan wel de noodzakelijke periode daarna) en/of gerechtvaardigd belang (ten behoeve van het onderhouden van zakelijke relaties/loggen van websitebezoekers).

Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland/Europese Economische Ruimte. Angélique Lammertink heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Beveiliging

Angélique Lammertink doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Angélique Lammertink doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen Angélique Lammertink heeft toegang tot jouw persoonsgegevens.